İBB’de Verilerin Kopyalanması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesaisinin ilk gününde belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanının kopyalanması talimatını vermişti.

İmamoğlu’nun Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verdiği talimatla belediye bünyesindeki 2 müfettiş ve belediye içinden veya dışından belirlenecek 3 uzman dahil edilerek 5 kişilik heyetle tüm kayıtların elektronik olarak kopyalanması için harekete geçirmişti.

Mahkemenin Yürütmeyi Durdurma Kararı

İdari bir dava, bir işlemin iptali için veya idarenin bir eyleminden doğan zararın tazmini için açılır. Uygulamada en fazla dava iptal davalarıdır.  Söz konusu belediyeler olunca, burada yoğunluklu olarak Belediye Başkanını işlemleri, belediye meclis kararları ve belediyenin diğer işlemleri gibi bir kaba ayırım yapmak mümkündür. Zira bir belediyenin Belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı olmak üzere üç organı vardır. Kararlar bunlardan veya bunların aldığı kararlara göre davranan diğer birimlerden çıkar.

Belediye kararlarının alındığı organizasyon şeması

Bir belediye başkanının belediye personeli kimseyi görevlendirmesi veya onu bir başka göreve ataması mümkündür ancak dışardan ilgisiz bir kimseye görevlendirme yapılamaz. Bu kişi bir başka kamu biriminde çalışıyor ise bunun muvafakatname ile yapılması mümkün olabilir. Ama dışardan birinin belediye işlerinde çalıştırılması için işçi veya memur olması yada bir ihale veya temin çerçevesinde belediyeye alınmış olması gerekir.

İdari yargılamada savunma alınmadan önce ve sonra verilen yürütmeyi durdurma kararları vardır. Savunma alındıktan sonra verilen yürütmeyi dururma kararları “gerçek” yürütmek kararları iken, savunma alınmada yani idare savunmayı sununcaya kadar verilen yürütmeyi durdurma kararları “tedbir” mahiyetli olarak nitelenebilir.

İBB Hakkında Verilen Yürütmeyi Durdurma Kararı

Bu genel bilgi sonrası İstanbul 4. İdare Mahkemesinin verdiği karara gelirsek. Öncelikle bu karar, mahkemenin delilleri değerlendirerek verdiği ve tam anlamıyla fikrini yansıttığı bir yürütmeyi durdurma kararı değildir. Zira bu nitelikteki bir kararın uzun uzun gerekçelerinin olması gerekir. Burada verilen karar “tedbir” mahiyeti ağır basan bir karardır. Nitekim Mahkeme İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir takım sorular yöneltmiştir. Bunların cevaplanmasından sonra; tekrar değerlendireceğini belirtmiştir. Bu nitelikteki bir durumda çoğu zaman mahkemelerce verilen karar böyledir.

Asıl önemli olan gelecek savunma ve buna göre sunulan deliller sonrasında mahkemenin vereceği karardır.